Instruktioner til pårørende og ansatte ved Balle kirkegårde vedr. gravsteder med mindesten/gravsten.

Almen adfærd:

Børn må ikke opholde sig på gravstedet uden voksen opsyn.

Gravsten/mindesten skal behandles med respekt og omtanke. Gravsten må ikke benyttes som fralægnings-plads for værktøj, arbejdstøj eller som støtte til at rejse sig fra knæliggende arbejde på gravstedet. Der må kun udføres opretning/opstilling af gravsten på gravstedet, hvis der er to medarbejdere til stede.

Risikovurdering af gravsten på gravsteder med opretstående gravsten på sokkel og skråtstillede gravsten.

Årlig risiko vurdering:

En gang årligt gennemgås alle gravsteder for en overordnet vurdering af mindestenenes stabilitet. Både gravsteder med vedligeholdelse og gravsteder uden nogen form for aftaler vurderes.

Gravsten, der vurderes at udgøre en risiko for pårørende og kirkegårdsmedarbejdere, hvor det ikke er foreneligt med et sikkert arbejdsmiljø, indskrives i apv’en. Herefter rettes der skriftlig henvendelse til gravstedsejeren om at få gravstenene udenfor risiko-zonen indenfor et givent tidspunkt.

Daglig risikovurdering:

Risikoen for at komme til skade på et gravsted, hvor der er opstillet mindesten, beror altid på en konkret vurdering på det tidspunkt, man træder ind på gravstedet for at arbejde på gravstedet.

Den "daglige vurdering" skal foretages, selv om der er foretaget en årlig vurdering.

Risikovurdering:

1) Visuel bedømmelse:

A: Står gravstenen som forventeligt? - med den rette hældning eller for sokkelstens vedkommende lodret. Bedøm om gravstenen står lige/vandret.

B: Er der sætninger i jorden omkring mindestenen? Det er specielt i forbindelse med store nedbørsmængder, der er en forhøjet risiko for ustabilitet.

2) Konkret afprøvning af stabilitet:

A: Ved sokkelsten går man op på siden af gravstenen for at mærke efter, om gravstenen står stabilt ved at prøve at rokke med stenen.

B: Ved skråtstillede sten går man ligeledes op på siden af gravstenen og forsøger at trykke overkanten ned mod jorden for at afprøve om bagstøtten kan holde gravstenen "på plads", så den ikke vælter bagover.

I tilfælde af at gravstenen vurderes at udgøre en fare:

Gravstedet forlades og om nødvendigt afspærres.

Herefter kontaktes Kirkegårdskontoret, som overtager ansvaret for at få bragt de arbejdsmiljømæssige forhold i orden igen. Der må ikke arbejdes på gravstedet før, forholdene er bragt i orden.