Bøllebisp og bue

Balle Kirke ejer en særlig seværdighed, da den er meget klart “stemplet” af en rigtig bølle af en biskop. Ejler Madsen Bølle (død 13. eller 16.april 1501) var biskop i Århus Stift 1482-91. Han var ærkedegn i Århus Domkapitel, da han efter biskop Jens Iversen Langes død i 1482 blev valgt til biskop.

Ejler Madsen Bølle havde mange stridigheder med byen Aarhus, og 1489 førtes en sag mellem ham og kong Hans: ”om Trætte og Dele, som dennem imellem haver været af lang Tid, om Manddrab, Plovfred, Vold, Hærværk, Tingfred og desligeste om den Mand, som slagen blev ved sin Plov imod vor naadige Herres (Kongens) Beskjærmelsebrev”.

Biskoppen havde ikke personligt gjort alt dette, men åbenbart havde hans folk, og spørgsmålet var, om det ikke var sket med hans vidende og vilje. I disse sager findes forklaringen på, hvad Skibbykrøniken ytrer om denne biskop:

”Fordi han var kommen paa Kant baade med Kongen og Folket, og fordi han ikke besad nogen Klogskab, blev han efter faa Aars Forløb (1491) nødt til at nedlægge Bispeembedet og overdrage det til Niels Clausen, Kannik i Roskilde”. (Kilde: Wikipedia).

Madsen Bølle tilbragte resten af sit liv på Silkeborg Slot, som tilhørte Århus Bispestol. Han ligger begravet i Århus Domkirke.

Boende på Silkeborg Slot, der for nylig var genopført som kulisse på øen ved siden af Kvickly, fik Ejler indtægter fra nogle lokale kirkesogne, herunder Balle, der på denne måde fik sit fornemme loft betalt af fattige bønder.

I koret ses våbeskjold for biskop Ejler Madsen Bølle af Århus. På buen ses en datering: "Johannes Verneri Anno domini 1494 die beati augustini episcopi completa fuit testudo tempora in Christo patris domini Eyleri episcopi aruhsiensis pronune in Silkeborg commorantis" (Johannes Vernersen. Det Herrens år 1494 på den hellige biskop Augustins dag (28/8) blev hvælvingerne fuldført på den tid da fader i Kristus Hr. Ejler, bisp af Århus, nu opholdt sig på Silkeborg.) Over korvinduet mod syd står bygmesterens navn: "Testudo ista completa fuit per manus laurentii Johannis i Viborg" (Denne hvælving blev fuldført ved håndværk af Lars Johansen fra Viborg). En ikke særlig diskret håndværkerreklame.

Lars Kirkeby