Du er her: 

    

Dagsorden til kommende menighedsrådsmøde

Kommende menighedsrådsmøder

Onsdag den 18. august 2020 – orienteringsmøde vedr. valg kl. 19.00 - efterfølgende menighedsrådsmøde.

Onsdag den 23. september 2020 – kl. 19.00

Onsdag den 28. oktober 2020 – kl. 19.00

Onsdag den 25. november 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Samtlige sogne afholder i efteråret 2020 nyvalg til landets menighedsråd og således også Balle sogn.

Balle menighedsråd har hidtil haft 14 valgte medlemmer, men fra og med den nye valgperiode skal der vælges 15. Herudover består menighedsrådet af sognets fire præster der i kraft af deres ansættelse som præster i sognet er medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådet der vælges i Balle sogn har en funktionsperiode på fire år med start søndag den 29. november 2020. 

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Balle sognegård

Der er offentlig adgang til valgforsamlingen, men kun medlemmer af Folkekirken i Balle sogn har tale- og stemmeret.

På valgforsamlingen vil der blive orienteret om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. Desuden vil der dels blive valgt medlemmer til menighedsrådet og efterfølgende suppleanter for disse.

Ekstraordinær valgforsamling
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.00

Hvis der ved den ordinære valgforsamling ikke er valgt kandidater eller suppleanter nok til menighedsrådet vil der den 6. oktober 2020 bliver fortaget et suppleringsvalg.

Suppleringsvalget er udelukkende et suppleringsvalg, idet allerede valgte medlemmer på den ordinære valgforsamling ikke er på valg ved den ekstraordinære valgforsamling.

Menighedsrådets arbejdsopgaver

Det er menighedsrådets opgave at drage omsorg for det kirkelige liv i sognet, sikre at bygninger og kirkegård vedligeholdes samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. 

Menighedsrådets opgaver:

  • Styre kirkelige og administrative anliggender.
  • Sørge for at de ansatte ved kirke og kirkegård har en arbejdsgiver at forholde sig til samt at gældende regler overholdes.
  • At føre regnskaber korrekt i autoriserede systemer.
  • Medvirken i forbindelse med ansættelse af præster.
  • Administration af kirke og kirkegård.
  • Ansættelse af medarbejdere ved kirke og kirkegård.
  • Administrere kirkens og præsteembedets indtægter.
  • Bestyre kirkens og præsteembedets faste ejendom.
  • Deltage i valg af biskop, provstiudvalg og stiftsråd.

Menighedsrådet har desuden en række konkrete beføjelser i forhold til gudstjenester, herunder fastlæggelse af tidspunktet for de faste gudstjenester, forhold vedrørende konfirmation og indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.

Endelig har menighedsrådene en række forpligtelser overfor de kirkelige tilsynsmyndigheder, der er defineret i menighedsrådsloven. 

Alle større beslutninger tages på menighedsrådsmøder, men forud for at menighedsrådet kan tage sine beslutningerne er beslutningsgrundlaget blevet udarbejdet i de siddende udvalg.